listpaper
listpaper

DharmaBook

listpaper

  Show all 0 pages
001 Commentary (0 Kb)
001 Commentary of Gyudlama by 'gos lotsawa 1-100.txt (972 Kb)
001 khog dbubs.txt (27 Kb)
002 Commentary of Gyudlama by 'gos lotsawa 101-200.dct.rtf.txt (983 Kb)
002 main again.txt (694 Kb)
003 Commentary of Gyudlama by 'gos lotsawa 201-300.dct.rtf.txt (1 Mb)
003 mchod bstod.txt (17 Kb)
0034 Kunzang Lama'i zhalung uni.txt (1 Mb)
004 Commentary of Gyudlama by 'gos lotsawa 301-369.dct.rtf.txt (696 Kb)
004 dpe thog bro brdung.txt (55 Kb)
0041 Pawo Drelchen unedited uni.txt (3 Mb)
0045 NK 002.txt (2 Mb)
0045 NK 003.txt (2 Mb)
005 Commentary of Gyudlama by 'gos lotsawa End.dct.rtf.txt (932 Kb)
005 byang sems bkra shis od zer.txt (28 Kb)
0053 Pawo Drelchen New Edition uni.txt (3 Mb)
0054 sgrub mchog zhal lung by situ pa uni.txt (402 Kb)
01 01 ka rjod byed tshig gi rgyud bshad pa mkhas pa'i kha rgyan uni.txt (97 Kb)
01 02 ka snyan dngags me long las lam rnam par dbye ba'i rnam par bcad pa dang po'i 'grel pa uni.txt (431 Kb)
01 03 ka rab btags kyi rtogs brjod rna ba'i rgyan uni.txt (19 Kb)
01 04 ka snyan ngag gi bstan bcos me long las dngos su bstan pa'i dper brjod rdul mang brtsegs pa'i lhun po uni.txt (175 Kb)
01 05 ka snyan ngag gi bstan bcos chen po me long la 'jug pa'i bshad sbyar daNDi'i dgongs rgyan.txt (1 Mb)
01 06 ka rtsis kyi lag len mdo tsam brjod pa dus kyi 'khor lo gsal bar byed pa uni.txt (204 Kb)
01 07 ka li ma brtag pa'i rab byed smra ba 'dod pa'i kha rgyan uni.txt (35 Kb)
01 08 ka bris sku'i rnam bshad mthong ba don ldan uni.txt (28 Kb)
01 09 ka bris sku'i rnam bshad mthong ba don ldan uni.txt (10 Kb)
01 10 ka rgyud bzhi'i 'grel pa gzhan la phan uni.txt (443 Kb)
01 11 ka dug nad sbyor ngan bcos pa'i yi ge pha lam rdo rje'i mtshon cha uni.txt (15 Kb)
01 12 ka tshad ma mdo dang sde bdun gyi don gtan la phab pa'i bstan bcos rje btsun 'jam pa'i dbyangs kyi dgongs rgyan uni.txt (556 Kb)
01 13 ka tshad ma'i mdo sde bdun dang bcas pa'i spyi don rigs pa'i snying po uni.txt (233 Kb)
01 Sherchin.txt (96 Kb)
01 tshad ma'i mdo sde bdun dang bcas pa'i spyi don rigs pa'i snying po.dct.txt (233 Kb)
01 uma tsawa sherab.txt (155 Kb)
02 01 kha chos 'byung bstan pa'i padmo rgyas pa'i nyin byed uni.txt (1 Mb)
02 Dhodhejen.txt (314 Kb)
02 tshad ma mdo dang sde bdun gyi don gtan la phab pa'i bstan bcos rje btsun 'jam pa'i dbyangs kyi dgongs rgyan.dct.txt (557 Kb)
02 tsodpa dhogpa.txt (24 Kb)
03 01 ga dpal ldan bla ma dam pa ngag dbang chos kyi rgyal po'i rnam par thar pa ngo mtshar 'od brgya pa.dct.txt (309 Kb)
03 02 ga rje btsun mthu stobs zhabs kyi rnam par thar pa ngo mtshar gyi rma bya rnam par rtse ba.dct.txt (29 Kb)
03 03 ga rje btsun aa wa dh'u pa btsun mo can gyi rnam par thar ba dad pa'i dad pa rnam par rtse ba.dct.txt (40 Kb)
03 04 ga rgyal sras gcung rin po che'i rnam par thar pa snyan dngags kyi bung ba rnam par rtse ba.dct.txt (48 Kb)
03 05 ga rdo rje 'dzin pa chen po chos kyi mgon po'i rnam par thar pa che long tsam brjod pa grub pa'i rol rtsed.dct.txt (135 Kb)
03 Gyudlama.txt (167 Kb)
03 Tongnyid Dhunchupa.txt (26 Kb)
04 02 nga rgyal sras gzhon nu padma dkar po'i rtogs brjod.dct.txt (38 Kb)
04 05 nga gdan sa chen po ra lung gi khyad par 'phags pa cung zad brjod pa ngo mtshar gyi gter.dct.txt (80 Kb)
04 06 nga gnas chen tsa ri tra'i ngo mtshar snang ba pad dkar legs bshad.dct.txt (180 Kb)
04 07 nga bod yul lho de wi ko Ta'i gnas bshad mdor bsdus ya mtshan gyi 'dod 'jo.dct.txt (12 Kb)
04 10 nga sngags bzlas brjod kyi yig chung.dct.txt (15 Kb)
04 11 nga bgrang 'phreng gi mtshan nyid.dct.txt (6 Kb)
04 Rigpa Drukchupa.txt (21 Kb)
04 chonyed namjed.txt (27 Kb)
04 chos mngon pa mdzod kyi bshad pa 'grel pa lugs.dct.txt (954 Kb)
045 NK Karchag uni.txt (33 Kb)
05 01 ca sdom pa gsum gyi rgyan ces bya ba'i rgya cher 'grel las le'u dang po.txt (1 Mb)
05 Uetha namjed.txt (41 Kb)
05 Zhipmo Nampar Thakpa.txt (13 Kb)
05 tshad ma'i mdo sde bdun dang bcas pa'i spyi don rigs pa'i snying po.dct.txt (233 Kb)
06 01 cha sdom pa gsum gyi rgyan zhes bya ba'i rgya cher 'grel las le'u gnyis pa.dct.txt (266 Kb)
06 02 cha sdom pa gsum gyi rgyan ces bya ba'i rgya cher 'grel las le'u gsum pa.dct.txt (988 Kb)
06 03 cha sdom pa gsum gyi snying po bstan pa.dct.txt (214 Kb)
06 04 cha sdom pa gsum gyi rgyan ces bya ba'i bstan bcos.txt (129 Kb)
06 tshad ma mdo dang sde bdun gyi don gtan la phab pa'i bstan bcos rje btsun 'jam pa'i dbyangs kyi dgongs rgyan.dct.txt (557 Kb)
07 01 ja so so thar pa'i sdom pa 'bog pa'i cho ga bstan pa'i snying po.dct.txt (216 Kb)
07 02 ja gzhi gsum gyi cho ga phan bde'i gnyen.dct.txt (82 Kb)
07 03 ja byang chub chen por sems bskyed pa'i cho ga shin tu rgyas pa'i mdo'i snying po.dct.txt (59 Kb)
07 04 ja chos 'khor rim pa gsum gyi dogs gcod 'grel pa.dct.txt (142 Kb)
07 05 ja 'phags pa byams pa'i smon lam gyi 'grel pa thogs med kyi dgongs pa gsal bar bstan pa.dct.txt (73 Kb)
07 06 ja shes rab snying po'i rnam bshad klu sgrub kyi dgongs pa gsal bar bstan pa.dct.txt (70 Kb)
07 07 ja sher phyin gyi lung la 'jug pa'i sgo.dct.txt (210 Kb)
07 spyod 'jug gi 'bru 'grel dbu ma'i lam gyi sgron ma.dct.txt (751 Kb)
08 01 nya mngon par rtogs pa rgyan gyi 'grel pa rje btsun byams pa'i zhal lung.dct.txt (1 Mb)
08 02 nya chos mngon pa mdzod kyi bshad pa 'grel pa lugs.dct.txt (953 Kb)
08 03 nya chos mngon pa rnam par 'byed pa zhes bya ba'i bstan bcos.dct.txt (81 Kb)
08 dbu ma yang dag par brjod pa.dct.txt (14 Kb)
09 01 ta spyod 'jug gi 'bru 'grel dbu ma'i lam gyi sgron ma.dct.txt (744 Kb)
09 02 ta dbu ma yang dag par brjod pa.dct.txt (14 Kb)
09 03 ta dbu ma'i gzhung lugs gsum gsal bar byed pa nges don grub pa'i shing rta.dct.txt (529 Kb)
09 04 ta gser 'od dam pa nas gsungs pa'i bshags pa.dct.txt (13 Kb)
09 05 ta dben pa yid la 'dod pa'i gtam.dct.txt (12 Kb)
09 06 ta tsa ri tra zhes pa'i gnas la bstod pa pad dkar legs bshad.dct.txt (10 Kb)
09 07 ta gnas chen mkhar chu'i bstod pa dben pa'i gnas la dga' ba'i dang pa rnams dga' ba bskyed pa'i padma can.dct.txt (8 Kb)
09 dbu ma'i gzhung lugs gsum gsal bar byed pa nges don grub pa'i shing rta.dct.txt (529 Kb)
1.txt (4 Kb)
10 01 tha yon gnas dam pa rnams la bsngags pa'i rim pa dpa' bo'i me long.dct.txt (304 Kb)
10 08 tha bla ma mchod pa'i cho ga yon tan kun 'byung.dct.txt (85 Kb)
10 09 tha bla ma mchod pa'i tshogs mchod kyi rim pa.dct.txt (15 Kb)
10 10 tha lam zab bla ma'i rnal 'byor byin rlabs kyi rol mtsho.dct.txt (52 Kb)
10 11 tha lam zab thun mong gi khrid.dct.txt (64 Kb)
10 12 tha thams cad mkhyen gzigs padma dkar po dgung lo bcu gsum gyi thog rje ngag dbang chos rgyal gyi zhal rgyun.txt (5 Kb)
10 13 tha lam zab bla sgrub thun mong ma yin pa'i khrid rim gnyis gdan rdzogs.dct.txt (31 Kb)
10 14 tha lam zab thun mong ma yin pa'i khrid rim snying po.dct.txt (31 Kb)
10 15 tha lam zab thun mong ma yin pa'i rgyun gyi dbang len lugs.dct.txt (31 Kb)
10 16 tha lam zab kyi rnam par bshad pa zab lam gyi snye ma.dct.txt (335 Kb)
10 17 tha lam zab kyi 'khrul 'khor gyi 'grel pa.dct.txt (2 Kb)
10 18 tha lam zab bla ma sgrub pa'i dmigs rim.dct.txt (32 Kb)
10 19 tha lam zab dmigs par dril ba.dct.txt (25 Kb)
10 20 tha bla ma mos gus kyi khrid kyi dmigs rim byin rlabs kyi snye ma.dct.txt (67 Kb)
10 21 tha lam zab kyi dpe rdzi zhes kun mkhyen dpe tho grags pa.dct.txt (4 Kb)
10 22 tha dvags po chos bzhi'i rtsa ba skyes bu gsum gyi lam gyi mchog rin po che'i 'phreng ba.dct.txt (14 Kb)
10 23 tha skyes bu chen po'i lam rim gyi rtsa ba dpal phag mo gru pas mdzad pa.dct.txt (5 Kb)
10 24 tha skyes bu gsum gyi lam gyi mchog rin po che'i 'phreng ba.dct.txt (194 Kb)
10 25 tha chos rje dvags po lha rje'i gsung sgros lam mchog rin chen phreng ba.dct.txt (16 Kb)
10 YIGE.txt out.txt out.txt (61 Kb)
10 dvags po chos bzhi'i rtsa ba skyes bu gsum gyi lam gyi mchog rin po che'i 'phreng ba.dct.txt (5 Kb)
11 01 da dvags po'i chos bzhi'i rnam bshad skyes bu gsum gyi lam nyin mor byed pa.dct.txt (607 Kb)
11 02 da dge sbyor bdun pa'i nyams len sgang du bsgril ba.dct.txt (43 Kb)
11 03 da thugs dam dge sbyor bdun pa'i 'grel pa thar pa'i lam nges par bstan pa.dct.txt (68 Kb)
11 04 da rgyud sde spyi'i rnam gzhag mkhas pa'i yid 'phrog.dct.txt (238 Kb)
11 05 da 1 rgyud sde spyi'i rnam gzhag mkhas pa'i yid 'phrog.dct.txt (242 Kb)
11 05 da 2 bcom ldan 'das mi 'khrugs pa'i gzungs chog thar pa'i lcags kyu zhes bya ba nag 'gros su bkod pa.dct.txt (242 Kb)
11 06 da rdo rje rnam par 'joms pa'i dkyil 'khor du bsnyen cing sgrub pa'i cho ga.dct.txt (195 Kb)
11 07 da 1 rdo rje rnam par 'joms pa'i gzungs kyi 'grel pa sngags don rnam par bshad pa.dct.txt (117 Kb)
11 07 da 2 rdo rje rnam par 'joms pa'i dkyil 'khor gyi cho ga'i rim pa rdo rje rin po che'i rgyan phreng.dct.txt (53 Kb)
11 08 da rdo rje rnam par 'joms pa'i khrus kyi cho ga.dct.txt (20 Kb)
11 09 da rdo rje rnam par 'joms pa'i las sgrub kyi cho ga.dct.txt (60 Kb)
11 10 da rdo rje rnam par 'joms pa'i 'phrul 'khor gyi cho ga.dct.txt (4 Kb)
11 11 da rdo rje rnam par 'joms pa'i lha khrid rgyud gsum gyi snying po.dct.txt (59 Kb)
11 12 da rdo rje rnam par 'joms pa'i sbyin sreg gi cho ga.dct.txt (43 Kb)
11 13 da 'phags pa seng ge sgra'i lo rgyus.dct.txt (14 Kb)
11 14 da 'phags pa seng ge sgra'i gdon sgrol gyi cho ga.dct.txt (44 Kb)
11 15 da 'phags mchog thugs rje chen po'i gsol 'debs byin rlabs char 'bebs.dct.txt (3 Kb)
11 16 da yi ge drug pa'i rig sngags chen mo'i sgrub thabs gser gyi 'phreng ba.dct.txt (41 Kb)
11 17 da spyan ras gzigs kyi bum sgrub.dct.txt (4 Kb)
11 18 da 1 thugs rje chen po'i smar khrid.dct.txt (34 Kb)
11 18 da 2 thugs rje chen po 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi sgrub thabs.dct.txt (6 Kb)
11 SENGGE.txt out.txt out.txt (375 Kb)
11 dvags po'i chos bzhi'i rnam bshad skyes bu gsum gyi lam nyin mor byed pa.dct.txt (607 Kb)
12 01 na sgrol ma sngon mo'i sgrub thabs 'dod dgu'i 'dod 'jo.dct.TXT (29 Kb)
12 02 na yid bzhin 'khor lo'i sgrub thabs dgos 'dod 'byung ba.dct.txt (28 Kb)
12 03 na rje btsun yid bzhin 'khor lo'i sgrub thabs 'chi med dngos grub kyi 'dod 'jo.dct.txt (42 Kb)
12 04 na sgrol ma dkar mo'i sbyin sreg.dct.txt (24 Kb)
12 05 na gdugs dkar gyi bsnyen sgrub las sbyor gsum gyi cho ga.dct.txt (57 Kb)
12 06 na bcom ldan rnam par rgyal ma bsnyen cing stong mchod 'bul ba'i cho ga'i lag len gsal bar khrigs sdebs.dct.txt (59 Kb)
12 07 na rjes su gnang ba spyi la 'jug pa'i cho ga.dct.txt (47 Kb)
12 08 na sgrub thabs rgya mtsho'i cho ga rjes gnang dang bcas khrigs su bsdebs pa grub gnyis 'dod rgu'i char 'bebs.dct.txt (62 Kb)
12 09 na rdo rje 'phreng ba'i dbang gi cho ga byin rlabs kyi chab rgyun.dct.txt (64 Kb)
12 10 na rnal 'byor rdzogs pa'i 'phreng ba ji lta ba'i mngon rtogs gzhan phan mtha' yas.dct.txt (586 Kb)
12 11 na gsang ba mdzod kyi 'grel pa snying po rnam par bshad pa.dct.txt (39 Kb)
12 12 na ngo sprod ke'u tshang ma'i 'grel pa theg pa chen po'i don rab tu gsal ba.dct.txt (77 Kb)
12 13 na na landa mkhan po'i dril na.dct.txt (16 Kb)
12 14 na bshes gnyen rnam rgyal grags pa'i dris lan.dct.txt (42 Kb)
12 15 na rje drung 'gyur med kyi dris lan.dct.txt (6 Kb)
12 16 na byang bdag po'i zla gsang dri lan.dct.txt (10 Kb)
12 17 na jo nang pa'i sbyor drud bshad par khas 'che ba rnams la dris pa.txt (5 Kb)
12 18 na brtag gnyis 'chad pa rnams la dris pa.dct.txt (134 Kb)
12 19 na dus kyi 'khor lo la brten pa'i dri lan smra ba'i zla zer.dct.txt (27 Kb)
12 MUTIG.txt out.txt out.txt (153 Kb)
12 chos 'khor rim pa gsum gyi dvogs gcod rtsa ba.dct.txt (6 Kb)
13 01 pa mchog gi dang po'i sangs rgyas rnam par phye ba gsang ba thams cad bshad pa'i mdzod.dct.txt (1 Mb)
13 02 pa dus kyi 'khor lo'i mngon par rtogs pa dus zhabs pa chen po'i zhal lung.dct.txt (183 Kb)
13 03 pa dus kyi 'khor lo'i dkyil 'khor gyi cho ga dngos grub 'byung ba'i khungs.dct.txt (153 Kb)
13 RANG.txt out.txt out.txt (150 Kb)
13 chos 'khor rim pa gsum gyi dvogs gcod 'grel pa.dct.txt (142 Kb)
14 01 pha mkha' 'gro snyan brgyud kyi dpe tho.dct.txt (8 Kb)
14 02 pha dpal 'khor lo sdom pa'i rgyud kyi rnam par bshad pa mkha' 'gro dga' ba rgyud sde'i snying po.dct.txt (875 Kb)
14 03 pha snyan rgyud yid bzhin gyi nor bu legs par bshad pa'i rgyal mtshan gyi rtser bton pa.dct.txt (398 Kb)
14 04 pha mkha' 'gro snyan brgyud kyi dbang gi chu bo'i rnam bshad.dct.txt (152 Kb)
14 05 pha snyan rgyud yid bzhin nor bu'i smin lam rgyas pa dngos grub gan mdzod.dct.txt (297 Kb)
14 06 pha snyan brgyud yid bzhin gyi nor bu'i bskyed pa'i rim pa rgyas pa 'dod pa'i re skong.dct.txt (121 Kb)
14 07 pha bde mchog drug cu ma'i mchod 'phreng.dct.txt (44 Kb)
14 08 bde mchog drug cu ma'i sngags byang.dct.txt (7 Kb)
14 SPUNGSPA.txt out.txt out.txt (84 Kb)
14 shes rab snying po'i rnam bshad klu sgrub kyi dgongs pa gsal bar bstan pa.dct.txt (71 Kb)
15 01 ba dpal mkha' 'gro snyan brgyud las 'khor lo sdom pa'i sgrub thabs.dct.txt (248 Kb)
15 02 ba n'a ro lugs kyi bde mchog bcu gsum gyi 'khor lo'i khrid.dct.txt (123 Kb)
15 03 ba snyan rgyud las lus dkyil gyi dbang chog.dct.txt (31 Kb)
15 04 ba snyan brgyud yab bka' lus dkyil kyi sgrub thabs ye shes gter mdzod.dct.txt (232 Kb)
15 05 ba 1 bde mchog lhan skyes kyi sgrub thabs.dct.txt (19 Kb)
15 05 ba 2 snyan brgyud yab bka' bde mchog lus dkyil du dbang bskur ba'i zin bris 'jug bde'i lam bzang.dct.txt (86 Kb)
15 06 ba 1 grub pa'i slob dpon dril bu lugs kyi 'khor lo sdom pa lha lnga'i bdag bskyed.dct.txt (21 Kb)
15 06 ba 2 dpal mkha' 'gro snyan rgyud lus dkyil gyi dmigs rim mdor bsdus pa'i reg zig.dct.txt (94 Kb)
15 07 ba dril bu lha lnga'i dbang chog dbang bskur snying po gsal byed.dct.txt (84 Kb)
15 08 ba dpal 'khor lo sdom pa lhan cig skyes pa'i sgrub thabs.dct.txt (13 Kb)
15 09 ba srid gsum dbang du byed pa'i zhags pa bde mchog dmar po 'dod pa'i rgyal po'i man ngag.dct.txt (32 Kb)
15 10 ba bde mchog dmar po'i 'khor lo'i kha byang.dct.txt (8 Kb)
15 11 ba dril bu pa'i bde mchog gi sgrub thabs rim pa gnyis pa.dct.txt (55 Kb)
15 12 ba rdo rje gur rigs bsdus kyi cho ga dngos grub 'byung ba'i sgo zhes bya ba bklag chog tu bkod pa.dct.txt (458 Kb)
15 13 ba kyai rdo rje lha dgu'i mngon rtogs dkyil 'khor gyi cho ga dang bcas pa dngos grub kyi gter mdzod.dct.txt (356 Kb)
15 14 ba dpal kye'i rdo rje'i spyi don grub pa'i yid 'phrog.dct.txt (456 Kb)
15 15 ba ma h'a m'a y'a'i cho ga sgyu ma chen po snang ba zhes bya ba dang dkyil 'khor gyi cho ga.dct.txt (180 Kb)
15 16 ba sgyu ma chen mo mahA m'a y'a'i lam rim skal bzang 'dod 'jo.dct.txt (91 Kb)
15 17 ba sangs rgyas thod pa'i cho ga sa ra ha'i zhal lung dkyil chog dang bcas pa bklag chog tu bkod pa.dct.txt (211 Kb)
15 sher phyin gyi lung la 'jug pa'i sgo.dct.txt (210 Kb)
15 spyi spungs gsang ba bsen thub.txt (2 Mb)
16 01 ma sangs rgyas thod pa'i cho ga sa ra ha'i zhal lung dkyil chog dang bcas pa bklag chog tu bkod pa.dct.txt (347 Kb)
16 02 ma gsang ba 'dus pa'i rgyan ces bya ba mar lugs thun mong ma yin pa'i bshad pa.dct.txt (227 Kb)
16 03 ma rje btsun mar lugs kyi gsang ba 'dus pa'i cho ga 'phags pa'i zhal lung.dct.txt (365 Kb)
16 04 ma rva lugs kyi rdo rje 'jigs byed kyi sgrub thabs dkyil chog dang bcas pa gdug pa gzhom pa'i me phung.dct.txt (105 Kb)
16 05 ma 'jigs byed kyi cho ga'i zur 'debs.dct.txt (7 Kb)
16 06 ma tshe rta'i sngon 'gro bsdus pa gcig.dct.txt (6 Kb)
16 07 ma phyi sgrub slob ma la phan pa'i tshe rta'i zin bris.dct.txt (35 Kb)
16 08 ma tshe dpag med lha mang gi cho ga 'don 'grigs su bkod pa 'chi med 'dod pa'i re skong.dct.txt (199 Kb)
16 09 ma tshe dpag med khro bo'i dkyil chog tshe dbang rig 'dzin nges par ster ba 'jug bde'i khrigs su sdebs pa.dct.txt (94 Kb)
16 10 ma 1 tshe dpag med gong khug ma gnyis kyi cho ga.dct.txt (62 Kb)
16 10 ma 2 grub rgyal lugs kyi tshe dpag med gong khug lha dgu danglha lnga'i dbang gi mtshams sbyor 'gres chog.dct.txt (58 Kb)
16 11 ma bde ba can las 'ongs pa'i bdud rtsi'i nying khu'i sgrub thabs.dct.txt (46 Kb)
16 12 ma rta mgrin dmar po'i mngon rtogs rgyas pa.dct.txt (19 Kb)
16 13 ma rta mchog rol pa'i tshogs dkyil gyi 'phrin las.dct.txt (23 Kb)
16 14 ma dpal chen po'i rta skad sgrog pa'i man ngag.dct.txt (31 Kb)
16 16 ma gtum po khyung lnga'i sgrub thabs.dct.txt (28 Kb)
16 17 ma rdo rje gtum po'i rtsa ba'i rgyud gsang ba mngon par bstan pa'i bsdus 'grel gsang ba'i snying po.dct.txt (107 Kb)
16 18 ma dpal rdo rje gtum po khyung sham can gyi cho ga dregs pa las 'khol.dct.txt (155 Kb)
16 19 ma dpal rdo rje gtum po khyung lnga'i bsnyen sgrub rjes gnang bcas gsal bar bkod pa.dct.txt (132 Kb)
16 20 ma dpa' bo gcig tu bsnyen pa'i mngon rtogs.dct.txt (14 Kb)
16 21 ma 1 rdo rje gtum po'i las bzhi'i sbyin sreg 'phrin las 'od kyi 'phreng ba.dct.txt (74 Kb)
16 21 ma 2 rdo rje gtum po'i dkyil 'khor bsnyen pa'i man ngag gsal ba.dct.txt (7 Kb)
16 22 ma las bzhi'i sbyin sreg gi cho ga'i lag len mdzub tshugs ma.dct.txt (76 Kb)
16 23 ma bde mchog lha bcu gsum ma'i dkyil 'khor dang 'brel ba'i rab gnas yan lag bzhi pa'i chog khrigs.dct.txt (91 Kb)
16 24 ma sngags btu'i dkyil 'khor gyi mdo sbyar.dct.txt (11 Kb)
16 khro bo rgyud drug.txt (3 Mb)
16 mngon par rtogs pa rgyan gyi 'grel pa rje btsun byams pa'i zhal lung.dct.txt (1 Mb)
17 01 tsa 'jam dpal tshe bdag nag po'i brgyud pa'i gsol 'debs byin chen nus pa'i char 'bebs.dct.txt (6 Kb)
17 02 tsa 1 'jam dpal tshe bdag nag po'i las byang kun tu bzang po'i mchod sprin.dct.txt (39 Kb)
17 02 tsa 2 'jam dpal phyag rgya zil gnon gyi las byang kun tu bzang po'i mchod sprin.dct.txt (179 Kb)
17 03 tsa 1 'jam dpal tshe bdag nag po'i ayi ring bsnyen pa'i man ngag.dct.txt (12 Kb)
17 03 tsa 2 'jam dpal phyag rgya zil gyis gnon pa'i tshe bdag nag po'i dbang chog snying gzer nag po'i dkyil chog.DCT.txt (191 Kb)
17 04 tsa 1 'jam dpal tshe bdag nag po'i sgrub dbang khrag 'thung rol pa'i dga' ston gyi gsal byed zin bris.dct.txt (44 Kb)
17 04 tsa 2 snying gzer nag po'i dkyil 'khor gyi cho ga khrag 'thung rol pa'i dga' ston.dct.txt (259 Kb)
17 05 tsa 1 gshin rje'i yang bzlog.dct.txt (5 Kb)
17 05 tsa 2 snying gzer nag po'i dkyil 'khor gyi cho ga khrag 'thung rol pa'i dga' ston.dct.txt (367 Kb)
17 06 tsa bla ma drag po'i las byang dngos grub kun 'byung.dct.txt (88 Kb)
17 07 tsa 1 bla ma drag po k'i la ya'i man ngag.dct.txt (40 Kb)
17 07 tsa 2 rgyud gnyan po gdan bzhi pa'i rdzogs rim zab pa'i snye ma.dct.txt (102 Kb)
17 09 tsa dpe med 'tsho'i lugs kyi rnal 'byor yan lag drug pa'i khrid rdo rje'i tshig 'byed.dct.txt (90 Kb)
17 10 tsa lce rtse rkan sbyar gyi khrid rdo rje 'dzin pa'i nye lam.dct.txt (71 Kb)
17 11 tsa lce rtse rkan sbyar gyi 'khrul 'khor 'grel ba.dct.txt (10 Kb)
17 12 tsa rnal 'byor gsum gyi gdams pa'i 'khrul 'khor gyi 'grel pa.dct.txt (3 Kb)
17 13 tsa rdo rje rnam par sgeg mo'i rdzogs rim rim pa bzhi pa'i gzhung.dct.txt (4 Kb)
17 14 tsa rdo rje rnam par sgeg mo'i rdzogs rim rim pa bzhi pa.dct.txt (57 Kb)
17 15 tsa rdo rje gtum po'i rdzogs rim rnal 'byor lnga pa.dct.txt (53 Kb)
17 16 tsa rten can gyi rdzogs rim.dct.txt (14 Kb)
17 17 tsa dpa' bo 'bru gcig pa'i rdzogs rim.dct.txt (16 Kb)
17 18 tsa mai tri pa'i snyan brgyud las tshe dbang rig 'dzin sgrub pa'i cho ga bdud rtsi'i bcud len.dct.txt (22 Kb)
17 19 tsa n'a ro gsang spyod kyi dmigs rim.dct.txt (53 Kb)
17 20 tsa shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i spyod yul du seng ge rnam par rtse ba.dct.txt (25 Kb)
17 21 tsa zhi byed kyi khrid dam pa'i dgongs rgyan.dct.txt (162 Kb)
17 22 tsa zhi byed kyi khrid kyi 'phrul 'khor gyi 'grel ba.dct.txt (7 Kb)
17 24 tsa snyan brgyud las zab mo brda'i dbang gi cho ga.dct.txt (49 Kb)
17 25 tsa lha mo bco lnga spros med kyi zab mo brda'i dbang bzhi bskur tshul nag 'gros su bkod pa.dct.txt (76 Kb)
17 26 tsa mkha' 'gro snyan rgyud kyi yum bka' rgyas pa byin rlabs myur 'bebs.dct.txt (99 Kb)
17 27 tsa yum bka' 'bring po lha bdun ma'i cho ga.dct.txt (18 Kb)
17 28 tsa snyan rgyud las yum ka lhan cig skyes ma'i sgrub thabs.dct.txt (17 Kb)
17 29 tsa rje btsun rdo rje rnal 'byor ma lha bcu gsum gyi cho ga phun tshogs 'dod 'jo.dct.txt (83 Kb)
17 30 tsa phag mo lha bcu gsum ma'i dbang bskur ba'i cho ga.dct.txt (65 Kb)
17 31 tsa phag mo zhal gnyis ma mchod pa'i cho ga ras chung lugs.dct.txt (46 Kb)
17 32 tsa rje btsun bden gnyis zhal gyi dbang bskur ba'i cho ga.dct.txt (34 Kb)
17 33 tsa dgyes pa rdo rje yum bka'i cho ga dngos grub sgo 'byed.dct.txt (349 Kb)
17 35 tsa rdo rje mkha' 'gro'i rgyud 'khrugs bsdebs pa sbyin sreg gi las rab 'byams.dct.txt (63 Kb)
17 DBANG.txt out.txt out.txt (733 Kb)
17 rten 'brel gyi snying po rnam par bshad pa rtsa ba'i mdo.dct.txt (2 Kb)
18 01 tsha bya rog ma bstan bsrung gi skor gyi chos tshan tho yig gser gyi thur ma.dct.txt (47 Kb)
18 02 tsha dpal rdo rje nag po chen po khros pa'i mgon po.dct.txt (322 Kb)
18 03 tsha dpal ye shes kyi mgon po bsnyen pa'i tshe dgos pa'i gong gnon.dct.txt (29 Kb)
18 04 tsha sku gsung thugs snying po'i dngos grub sgrub pa'i cho ga bdud kyi g-yul las rab tu rgyal ba.dct.txt (169 Kb)
18 05 tsha gsang sgrub kyi dbang chog byin rlabs myur 'jug.dct.txt (15 Kb)
18 06 tsha bdud kyi g-yul las rab tu rgyal bar byed pa'i bsnyen pa'i man ngag.dct.txt (101 Kb)
18 07 tsha bdud kyi g-yul las rab tu rgyal bar byed pa'i dam can rgya mtsho'i mchod sprin.dct.txt (15 Kb)
18 08 tsha zhi ba'i bstod bskul.dct.txt (15 Kb)
18 09 tsha dbang gi bstod bskul.dct.txt (6 Kb)
18 10 tsha bstan srung dngos grub 'byung ba'i dbyangs yig dri za'i rgyud mangs.dct.txt (15 Kb)
18 11 tsha dpal nag po chen po'i gtor chen gyi 'khor lo'i gzer.dct.txt (69 Kb)
18 12 tsha dpal ye shes kyi mgon po'i las mtha' bstan dgra 'joms pa'i spu gri.dct.txt (80 Kb)
18 13 tsha mgon po rtag pa'i rdo rje tshe dbang 'chi med sgrub pa'i 'dod 'jo.dct.txt (37 Kb)
18 14 tsha 'jig rten gsum snang bar byed pa'i lcags kyu mgon po chags pa'i rdo rje'i man ngag.dct.txt (47 Kb)
18 15 tsha mgon dmar chags pa'i rdo rje'i 'khor lo'i kha byang.dct.txt (7 Kb)
18 16 tsha 1 mgon po'i ngag gi dbang phyug sgrub pa'i man ngag.dct.txt (35 Kb)
18 17 tsha gsang sgrub kyi dbang chog byin rlabs myur 'jug.dct.txt (15 Kb)
18 22 tsha las kyi gshin rje'i sbyor ba'i dug nag po ha la ha la.dct.txt (26 Kb)
18 23 tsha nag po chen po'i las mtha' sreg pa hom gyi gzer.dct.txt (27 Kb)
18 24 tsha mgon po'i bskang ba g-yul las rnam rgyal.dct.txt (96 Kb)
18 25 tsha mdos chog nam mkha'i mdzod.dct.txt (90 Kb)
18 26 tsha mdos kyi gsal byed 'phrul gyi me long.dct.txt (47 Kb)
18 27 tsha sde brgyad kyi sgos mdos kyi gyer mchod.dct.txt (65 Kb)
18 28 tsha snyan brgyud mgon po'i sgrub thabs 'phrin las kun 'grub.dct.txt (29 Kb)
18 29 tsha rnam thos sras kyi mchod sprin 'dod dgu'i char 'bebs.dct.txt (31 Kb)
18 30 tsha gzhi bdag las kyi gshin rje'i phrin las dgra srog gcod pa'i spu gri.dct.txt (67 Kb)
18 BKASRUNG.txt out.txt out.txt (30 Kb)
18 rten cing 'brel bar 'byung ba'i snying po'i rnam par bshad pa zhib mo rnam par 'thag pa.dct.txt (406 Kb)
19 01 dza dpal ldan dud sol lha mo'i gtor chog mdor bsdus.dct.txt (23 Kb)
19 02 dza dpal ye shes kyi lha mo dud sol ma'i gsang sgrub phrin las kyi 'dod 'jo.dct.txt (140 Kb)
19 03 dza dpal ye shes kyi lha mo dud sol ma'i gsang sgrub phrin las kyi 'dod 'jo.dct.txt (8 Kb)
19 05 dza dpal ldan lha mo'i zhal hom gyi las.dct.txt (18 Kb)
19 06 dza dpal chen mo'i mdos chog.dct.txt (42 Kb)
19 07 dza dpal lha mo'i las mtha' rims nad bzlog pa'i cho ga.dct.txt (28 Kb)
19 08 dza dud sol rigs bzhi'i sgo nas 'phrin las bzhi sgrub dpag bsam gyi 'khri shing.dct.txt (34 Kb)
19 09 dza dud pa'i sol ba ma'i rdzogs rim de kho na nyid bzhi'i sgrub pa.dct.txt (30 Kb)
19 11 dza dpal ldan dud sol lha mo'i gtor chog mdor bsdus.dct.txt (22 Kb)
19 12 dza 1 g-yu sgron ma'i sgrub thabs dngos grub kyi 'dod 'jo.dct.txt (17 Kb)
19 12 dza 2 dpal ye shes mgon po'i gtor bsngos bsdus pa sger gsol rnams kyi gsol kha.dct.txt (33 Kb)
19 14 dza chos skyong gi bskang ba bsdus pa phyogs las rnam par rgyal ba.dct.txt (49 Kb)
19 15 dza dam can rgya mtsho'i mchod bstod kyi rim pa nyi tshe ba nor bu 'od kyi phreng ba.dct.txt (160 Kb)
19 16 dza ye shes kyi mgon po phyag bzhi pa'i gtor bsngo bsdus pa padma dkar pos mdzad pa.dct.txt (18 Kb)
19 21 dza dam can mnyes pa'i mchod sprin.dct.txt (24 Kb)
19 22 dza bsang dpe bkra shis re skong.dct.txt (65 Kb)
19 23 dza bde mchog rtsa ba'i rgyud kyi 'phrul 'khor gyi brjed byang.dct.txt (103 Kb)
19 24 dza lus med mkha' 'gro'i chos skor las rgya gzhung rdo rje'i tshig rkang.dct.txt (12 Kb)
19 25 dza snyan rgyud yid bzhin nor bu'i khrid yig zung 'jug mchog gi gseng lam.dct.txt (320 Kb)
19 26 dza snyan rgyud las mkha' 'gro'i gsang sgrog bde ba chen po'i khrid yig.dct.txt (50 Kb)
19 27 dza rje btsun n'a ro pa'i phyag rgya lam rdzogs kyi khrid.dct.txt (77 Kb)
19 28 dza rje btsun mai tri pa'i lugs kyi bde mchog snyan rgyud las pho khrid snying gi nor bu.dct.txt (320 Kb)
19 29 dza mo khrid mkha' 'gro'i myur lam.dct.txt (47 Kb)
19 KHOGSDEB.txt out.txt out.txt (26 Kb)
19 sdom pa gsum gyi rgyan ces bya ba'i rgya cher 'grel las le'u dang po.dct.txt (1 Mb)
1w2.txt (50 Kb)
2 BKRASHIS.txt out.txt out.txt (48 Kb)
20 01 wa lus med mkha' 'gro'i chos sde'i rnam par bshad pa chos kyi nying khu.dct.txt (194 Kb)
20 02 wa mkha' 'gro snyan brgyud kyi khrid lugs rgyas pa'i sa bcad.dct.txt (36 Kb)
20 03 wa bsnyen sgrub las zla seng lugs kyi dkar chag.dct.txt (7 Kb)
20 04 wa rdo rje gsum gyi bsnyen bsgrub kyi 'grel bshad rdo rje 'chang gi dgongs rgyan.dct.txt (269 Kb)
20 05 wa ao Di y'a Na las byung ba rdo rje gsum gyi bsnyen sgrub kyi khrid mkha' 'gro ma'i srog snying.dct.txt (264 Kb)
20 06 wa rdo rje gsum gyi bsnyen sgrub sgrub chen gdan rdzogs.dct.txt (44 Kb)
20 07 wa bsnyen bsgrub gyi sa bcad.dct.txt (12 Kb)
20 08 wa rdo rje gsum gyi bsnyen sgrub kyi dka' gnas la dpyad pa.dct.txt (116 Kb)
20 09 wa dpal padma dkar po'i rdo rje'i glu'i 'phreng ba snga ma.dct.txt (293 Kb)
20 10 wa dpal padma dkar po'i gsung mgur zhal gdams kyi rim pa 'thor bu.dct.txt (151 Kb)
20 11 wa tilli'i gsang tshig.dct.txt (45 Kb)
20 12 wa khrid chen brgyad mdzes par byed pa'i rgyan.dct.txt (44 Kb)
20 13 wa rdzogs pa chen po'i snying po dril ba padma snying tig.dct.txt (73 Kb)
20 sdom pa gsum gyi rgyan zhes bya ba'i rgya cher 'grel las le'u gnyis pa.dct.txt (267 Kb)
21 01 zha rje btsun tilli pas n'a ro pa la gdams pa'i phyag chen ganga ma.dct.txt (13 Kb)
21 02 zha phyag rgya chen po'i man ngag gi bshad sbyar rgyal ba'i gan mdzod.dct.txt (919 Kb)
21 03 zha phyag chen gyi zin bris.dct.txt (51 Kb)
21 04 zha phyag rgya chen po lnga ldan gyi khrid dmigs yid kyi snye ma.dct.txt (37 Kb)
21 05 zha snying po don gyi man ngag sems kyi me long.dct.txt (39 Kb)
21 06 zha rnal 'byor bzhi'i nges pa rab tu dbye ba phyag rgya chen po'i bshad pa thams cad kyi bla ma.dct.txt (13 Kb)
21 08 zha phyag rgya chen po rnal 'byor bzhi'i bshad pa nges don lta ba'i mig.dct.txt (85 Kb)
21 09 zha rnal 'byor bzhi'i bshad pa don dam mdzub tshugs su bstan pa.dct.txt (85 Kb)
21 10 zha zhal gdams tshigs su bcad pa'i rim pa bdud rtsi'i gter.dct.txt (151 Kb)
21 11 zha klan ka gzhom pa'i gtam.dct.txt (141 Kb)
21 sdom pa gsum gyi rgyan ces bya ba'i rgya cher 'grel las le'u gsum pa.dct.txt (989 Kb)
22 01 za jo bo n'a ro pa'i khyad chos bsre 'pho'i khrid rdo rje theg pa'i sar bgrod pa'i shing rta chen po.dct.txt (620 Kb)
22 02 za chos drug bsdus pa'i zin bris.dct.txt (89 Kb)
22 03 za bsre 'pho'i lam dbye bsdu.txt (926 Kb)
22 sdom pa gsum gyi rgyan ces bya ba'i bstan bcos.dct.txt (129 Kb)
23 01 'a jo bo n'a ro pa'i khyad chos bsre 'pho'i gzhung 'grel rdo rje 'chang gi dgongs pa gsal bar byed pa.dct.txt (1 Mb)
23 01 'a jo bo n'a ro pa'i khyad chos bsre 'pho'i gzhung 'grel rdo rje 'chang gi dgongs pa gsal bar byed pa.txt (1 Mb)
23 sdom pa gsum gyi snying po bstan pa.dct.txt (215 Kb)
24 'phags pa byams pa'i smon lam gyi 'grel pa thogs med kyi dgongs pa gsal bar bstan bzhugs.dct.txt (73 Kb)
24 01 ya brtag gnyis nas gsungs pa rdo rje'i glu'i skad gnyis shan sbyar.dct.txt (46 Kb)
24 02 ya 1 ti pus mdzad pa ro snyoms skor drug gi rtsa tshig.dct.txt (18 Kb)
24 02 ya 2 tilli'i gsang tshig.dct.txt (45 Kb)
24 03 ya tilli'i gsang tshig.dct.txt (32 Kb)
24 04 ya ro snyoms skor drug gi nyams len sgang du dril ba.dct.txt (21 Kb)
24 05 ya 'byung ba ro snyoms kyi rnam bshad ku mu ta.dct.txt (557 Kb)
24 06 ya ro snyoms khrid kyi sa bcad.dct.txt (11 Kb)
24 07 ya ro snyoms kyi dkar chag.dct.txt (6 Kb)
24 08 ya rten 'brel gyi dkar chag mi pham padma dkar pos sbyar ba.dct.txt (6 Kb)
24 09 ya rten 'brel kho bo lugs kyi khrid chos thams cad kyi snying po len pa.dct.txt (111 Kb)
24 10 ya rten cing 'brel bar 'byung ba'i snying po'i rnam par bshad pa zhib mo rnam par 'thag pa.dct.txt (406 Kb)
24 11 ya rten 'brel gyi sgom rim dam pa'i chos kyi za ma tog.dct.txt (23 Kb)
24 12 ya rgyud gsum ngos 'dzin gyi yi ge phyin ci ma log pa'i gtam.dct.txt (69 Kb)
24 13 ya dpal ri padma 'od du bgrod pa'i smon lam gdung shugs kyi glog 'phreng.dct.txt (30 Kb)
24 14 ya he ru ka'i zhing du 'dren pa'i smon lam yid kyi shing rta.dct.txt (10 Kb)
24 15 ya bsngo ba'i yon bshad dang bsngo ba mdor bsdus bkod pa legs byas kyi shing rta.dct.txt (30 Kb)
24 16 ya 1 bsngo ba'i yon bshad pa phan bde'i 'bras bu rab tu rgyas byed byang chub kyi ljon pa.dct.txt (41 Kb)
24 16 ya 2 bsngo ba'i yon bshad longs spyod 'du ba'i 'khor lo dang sngo ba'i rim pa legs bshad dga' ston.dct.txt (31 Kb)
25 rdo rje'i slob dpon chen po padma dkar po'i tshul rnam par gleng ba kun tu bzang po'i zlos gar.dct.txt (23 Kb)
3 Зеркала Сердца Самантабхадры kun tu bzang po thugs kyi me long.txt out.txt out.txt (74 Kb)
4 Сверкающего света sgron ma 'bar ba'i rgyud.txt out.txt out.txt (61 Kb)
5 SNYINGME.txt out.txt out.txt (146 Kb)
6 RIGPA.txt out.txt out.txt (953 Kb)
7 PHRABKOD.txt out.txt out.txt (163 Kb)
7 ~$1.already checked by Saldan.doc out.txt (0 Kb)
7 ~$archak.doc out.txt (0 Kb)
8 NGOSPROD.txt out.txt out.txt (61 Kb)
8 ~$wang-3.doc out.txt (0 Kb)
9 KLONG.txt out.txt out.txt (191 Kb)
9 ~$Y-5.doc out.txt (0 Kb)
T0015 Gyudlama uni.txt (934 Kb)
T0026 Lotak by Khenpo Rinpoche.txt (182 Kb)
T0028 Dakpo Tharjen uni.dct.txt (964 Kb)
T0050 Lamchok Rinchen Trengwa uni.txt (75 Kb)
T0052 Lotag Thachod.txt (195 Kb)
T0058 RJ 1 uni.txt (910 Kb)
T0058 RJ 2 uni.txt (1 Mb)
T0058 RJ 3 uni.txt (1 Mb)
T0058 RJ 4 uni.txt (1 Mb)
T0060 Ngoti uni.dct.rtf.txt (108 Kb)
T0061 bu ston chos 'byung uni.txt (1 Mb)
T0062 chakchen Gangama uni.txt (945 Kb)
T0063 Jamyang drupthap presented by S.N.Rinpoche uni.txt (102 Kb)
T0065 UmaJugpa uni.txt (156 Kb)
T0066 karika drelpa by Kamalashila uni.txt (255 Kb)
T0068 mnyam med dags po zhal lung.txt (265 Kb)
T0069 Nyungngu Namsal uni.txt (923 Kb)
T0074 Dhomsum uni.txt (41 Kb)
T0079 commenatary of Zangchod Monlam by Drakpa Gyaltsan.txt (147 Kb)
གཉིས་པ་ཐབས་སྦྱོར་བཞི་ལ་གཉིས་ཏེ JN 2.dct.txt (2 Mb)
མདོ་རྩ་བའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་སྤྱིའི་དོན་མཐའ་དཔྱད 0045 NK 001.txt (4 Mb)
རྣམ་གཡེང་ཞི་ནས་དམིགས་པ་གང་ཡིན་པ JN 1 2.txt (1 Mb)
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ལུང་ཆོས་མཐའ་དག་གི་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ JN 1 1.txt (1 Mb)


library
Download Dharmadownload.org.zip

 on-line 194 users.

Henryadesk

elizagc11